Chủ đề này mô tả làm thế nào để tạo ra một thủ tục lưu trữ Transact-SQL bằng cách sử dụng SQL Server Management Studio và bằng cách sử dụng Transact-SQL câu lệnh CREATE PROCEDURE.

Đòi hỏi sự cho phép CREATE THỦ TỤC trong cơ sở dữ liệu và ALTER phép trên giản đồ trong đó các thủ tục đang được tạo ra.

Bạn có thể sử dụng một trong các cách sau:

Sử dụng SQL Server Management Studio

Để tạo ra một thủ tục trong Object Explorer

 1. Trong Object Explorer , kết nối với một thể hiện của cơ sở dữ liệu động cơ và sau đó mở rộng trường hợp đó.
 2. Mở rộng cơ sở dữ liệu , mở rộng cơ sở dữ liệu AdventureWorks2012, và sau đó mở rộng lập trình .
 3. Kích chuột phải vào Thủ tục lưu trữ , và sau đó nhấp vào New thủ tục lưu trữ .
 4. Trên truy vấn đơn, nhấp vào Xác định giá trị cho các tham số mẫu .
 5. Trong định giá trị cho các tham số mẫu hộp thoại, nhập các giá trị sau cho các tham số được hiển thị.
  Tham số Giá trị
  Tác giả Tên của bạn
  Tạo ngày Ngày hôm nay
  Mô tả Trả về dữ liệu nhân viên.
  Procedure_name HumanResources.uspGetEmployeesTest
  @ Param1 @ LastName
  @ Datatype_For_Param1 nvarchar (50)
  Default_Value_For_Param1 NULL
  @ Param2 @ FirstName
  @ Datatype_For_Param2 nvarchar (50)
  Default_Value_For_Param2 NULL
 6. Nhấp OK .
 7. Trong Query Editor , thay thế các câu lệnh SELECT với các tuyên bố sau:
  CHỌN FirstName, LastName, Sở
  TỪ HumanResources.vEmployeeDepartmentHistory
  WHERE FirstName = @ FirstName và LastName = @ LastName
    VÀ EndDate IS NULL;
 8. Để kiểm tra cú pháp, trên Query đơn, nhấp vào Parse . Nếu một thông báo lỗi được trả lại, so sánh các báo cáo với các thông tin trên và chính xác khi cần thiết.
 9. Để tạo ra các thủ tục, từ truy vấn đơn, nhấp vào Thực hiện . Thủ tục được tạo ra như là một đối tượng trong cơ sở dữ liệu.
 10. Để xem các thủ tục được liệt kê trong Object Explorer, kích chuột phải vào Thủ tục lưu trữ và chọn Refresh .
 11. Để chạy thủ tục, trong Object Explorer, bấm chuột phải vào tên thủ tục được lưu trữ HumanResources.uspGetEmployeesTest và chọn Thực hiện thủ tục lưu trữ .
 12. Trong Thực hiện thủ tục cửa sổ, nhập Margheim như giá trị cho tham số @ LastName và nhập giá trị Diane như giá trị cho tham số @ FirstName.
Thận trọng lưu ý Thận trọng
Xác nhận tất cả người dùng. Không nối người dùng nhập vào trước khi bạn xác nhận nó. Không bao giờ thực thi một lệnh xây dựng từ đầu vào người sử dụng unvalidated.

[Lên trên]

Sử dụng Transact-SQL

Để tạo ra một thủ tục trong Query Editor

 1. Trong Object Explorer , kết nối với một thể hiện của cơ sở dữ liệu động cơ.
 2. Từ tập tin  trình đơn, nhấp Truy vấn mới .
 3. Sao chép và dán ví dụ sau đây vào cửa sổ truy vấn và nhấn  Execute . Ví dụ này tạo ra các thủ tục lưu trữ tương tự như trên bằng cách sử dụng một tên thủ tục khác nhau.
  SỬ DỤNG AdventureWorks2012;
  GO
  THỦ TỤC TẠO HumanResources.uspGetEmployeesTest2 
    @ LastName nvarchar (50), 
    @ FirstName nvarchar (50) 
  AS 
  
    SET NOCOUNT ON;
    CHỌN FirstName, LastName, Sở
    TỪ HumanResources.vEmployeeDepartmentHistory
    WHERE FirstName = @ FirstName và LastName = @ LastName
    VÀ EndDate IS NULL;
  GO
 4. Để chạy thủ tục, sao chép và dán ví dụ sau đây vào một cửa sổ truy vấn mới và nhấn  Execute . Chú ý rằng phương pháp khác nhau xác định các giá trị tham số được hiển thị.
  EXECUTE HumanResources.uspGetEmployeesTest2 N'Ackerman, N'Pilar ';
  - Hoặc
  EXEC HumanResources.uspGetEmployeesTest2 @ LastName = N'Ackerman ', @ FirstName = N'Pilar';
  GO
  - Hoặc
  EXECUTE HumanResources.uspGetEmployeesTest2 @ FirstName = N'Pilar ', @ LastName = N'Ackerman';
  GO
Advertisements